آگهی مزایده فروش سهام

شرکت زرین زعفران مشرق زمین (سهامی خاص) درنظر دارد تعداد 20،000 سهم عادی که ارزش اسمی آن 1،000،000 ريال می باشد را براساس قیمت کارشناسی پایه به صورت نقد به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.

قیمت پایه هر سهم 1،250،000 ريال می باشد . متقاضیان خرید می توانند تا تاریخ 1399/12/30 نسبت به ارسال درخواست خود در پاکت پلمپ شده به آدرس خراسان رضوی- شهرستان تربت حیدریه – خیابان شهید سلیمانی – کوچه سلیمانی 6 – ساختمان امید – پلاک 7 – طبقه اول – امور قراردادها ارسال فرمایند.

شرایط :

شرکت در رد یا قبول درخواست سهامداران جدید مختار خواهد بود.
متقاضیان می بایست علاوه بر قیمت پیشنهادی خویش مبلغ 100،000،000 ریال به حساب شماره 0110955550000 نزد بانک ملی به نام شرکت زرین زعفران مشرق زمین واریز و اصل فیش واریزی را به همراه درخواست خود ارسال نمایند.
هزینه آگهی و نقل و انتقال سهام با برنده مزایده خواهد بود.


© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR