شرکت زرین زعفران مشرق زمین (سهامی خاص) درنظر دارد تعداد 20،000 سهم عادی که ارزش اسمی آن 1،000،000 ريال می باشد را براساس قیمت کارشناسی پایه به صورت نقد به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برساند.


© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR