جمع آوری زعفران

بهترین زمان جمع آوری گل های زعفران صبح زود قبل از طلوع آفتاب است ( هر چه گل های زعفران غنچه تر برداشت شوند امکان آلودگی آن ها کمتر خواهد بود.نور خورشید که به گل های باز شده می تابد باعث کاهش کیفیت ، رنگ و عطر و طعم زعفران خواهد شد. )

ب.بهترین ظرف برای جمع آوری گل های زعفران سبدهای مشبک یا کیسه های تمیز است .به هیچ وجه از کیسه های خالی کود شیمیایی و آرد یا کیسه های آلوده و کثیف برای جمع آوری گل ها استفاده نگردد. ج.نگهداری طولانی مدت گل ها و انباشتگی بیش از حد آن ها در داخل کیسه و فشرده و پر نمودن کیسه ها بوسیله گل های زعفران ، به علت ایجاد حرارت بین گل های زعفران ،سبب افت کیفیت و پوسیدگی گل ها می شود.هر چه مرحله برداشت تا جداسازی کلاله ها کمتر باشد زعفران خشک شده نهایی کیفیت بهتری خواهد داشت.چنانچه فاصله زمانی تا هنگام جداسازی کلاله های زعفران از گل ها وجود دارد ، توصیه می شود گل ها را از کیسه خارج کرده و بر روی یک پارچه تمیز در محیطی سرد و در سایه پهن نمایید.


© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR