نگهداری زعفران

1.مطمئن شوید که زعفران کاملا خشک شده و سپس نگهداری گردد.چنانچه زعفران کاملا خشک نشده باشد در طی نگهداری تیره شده و کیفیت آن کاهش می یابد.
2. زعفران باید در پلاستیک های تمیز و شفاف به دور از نور یا پاکت های فویل آلومینیوم نگهداری شود.از پلاستیک های مشکی یا پلاستیک هایی که از مواد دسته دوم تهیه شده است برای نگهداری زعفران استفاده نکنید.
3. نگهداری زعفران در محیط مرطوب و در معرض نور خورشید کیفیت آن را به شدت کاهش می دهد.

© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR