آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام

شرکت زرین زعفران مشرق زمین ( سهامی خاص ) به شماره ثبت 2963 و شناسه ملی 14006020010

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت و یا نمایندگان  قانونی آنان دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت که در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/02/29 در محل دفتر شرکت واقع در شهرستان تربت­ حیدریه خیابان شهید قاسم سلیمانی، شهید قاسم سلیمانی 6 ، (فردوسی شمالی 31) ساختمان امید ، پلاک 7 طبقه دوم تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه

  • انتخاب اعضای محترم هیئت مدیره.
  • استماع گزارش هیئت مدیره در خصوص پیگیری تکالیف مجمع عمومی 1400/10/29 .
  • سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت باشد.

 

هیئت مدیره شرکت زرین زعفران مشرق زمین ( سهامی خاص)


© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR