بسته بندی تاج دار (پوشال)

بسته بندی پوشال تاج دار دو گرمی : موجود نمی باشد

بسته بندی پوشال تاج دار یک گرمی :200/000 ریال

بسته بندی پوشال تاج دار نیم گرمی :120/000 ریال


بسته بندی تاج دار (سرگل)

بسته بندی سرگل تاج دار دو گرمی :380/000 ریال

بسته بندی سرگل تاج دار یک گرمی :250/000 ریال

بسته بندی سرگل تاج دار نیم گرمی :180/000 ریال


بسته بندی تاج دار (نگین)

بسته بندی تاج دار (نگین)

بسته بندی نگین تاج دار دو گرمی : 800/000 ریال

بسته بندی نگین تاج دار یک گرمی :420/000 ریال

بسته بندی نگین تاج دار نیم گرمی :230/000 ریال


© 2021 Zarin saffron company. All Rights Reserved. Powered by EXIR